Onzite bliver til 4 Dimensions. Læs mere her                                                                                                             HD login Ι Remotesupport Ι  Driftstatus

Forretnings­betingelser

Anvendelsesområde

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Onzite ApS cvr. 33 38 99 49 (herefter benævnt ONZITE) fastsætter vilkårene for ONZITE’s levering af ydelser og varer til Kunden. Fravigelse af disse vilkår kan alene ske ved skriftlig aftale herom.

Opgavens udførelse

Der er ikke dedikeret navngivne konsulenter til gennemførelse af en aftale. ONZITE forbeholder sig altid ret til at udskifte konsulenter med andre kvalificerede konsulenter efter ONZITE’s valg. ONZITE kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører, uden at dette påvirker ONZITE’s ansvar.

Varer

Såfremt der indgår varer, defineret som udstyr og standardprogrammel, i leverancen, fremgår dette af den konkrete aftale med Kunden. Medmindre andet fremgår af ordren, betales særskilt for udpakning, opsætning, installation, o. lign. Risikoen for varer overgår til Kunden ved fysisk levering. Bestilte varer, der ikke indgår i ONZITE’s produktsortiment, licenser samt øvrige konfigurationsvarer krediteres ikke, og tages ikke retur.

Kundens forpligtelser

For at ONZITE kan gennemføre en indgået aftale, er det afgørende, at Kunden medvirker aktivt i processen. I den forbindelse har Kunden pligt til at informere ONZITE’s konsulenter om alle forhold, der har betydning for en aftales gennemførelse, samt at bidrage til tilrettelæggelse af arbejdet og tildele egne ressourcer, således at aftalen kan udføres som aftalt. Kunden er endvidere ansvarlig for IT-installationer, kommunikationslinjer og for at der til enhver tid er taget fornødne backup, således at Kundens data altid kan rekonstrueres. I det omfang ONZITE skønner det nødvendigt for en aftales gennemførelse, skal Kunden for egen regning give konsulenterne adgang til Kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning. Endvidere skal Kunden stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne – arbejdspladserne skal være forsynet med IT-installationer, kommunikations-faciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning. Såfremt Kundens forhold betyder, at den aftalte ydelse ikke kan leveres, faktureres Kunden den aftalte ydelse med fradrag af ONZITE’s eventuelle anden fakturering af den pågældende konsulent i samme periode. ONZITE kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser under samarbejdsforholdet.

Konsulentverdelaget

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres den leverede ydelse efter forbrugt tid, i henhold til ONZITE’s gældende prisliste.

Transport- og opholdsudgifter

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres udgifter til konsulenternes transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse, i henhold til ONZITE’s gældende prisliste.

Fakturering og betaling

Medmindre der i ordren er angivet en fast pris på gennemførelse af en opgave, faktureres på baggrund af anvendt tidsforbrug, udspecificeret på de enkelte ydelser eller konsulenter. Varer faktureres ved levering. Hvis Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter fakturadato. Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, skal betaling være sket senest 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens til enhver tid fastsatte referencerente (officielle udlånsrente) med et tillæg efter Rentelovens §5 (2021: 8%) beregnet fra forfaldstidspunktet. Vi forbeholder os samtidig retten til at henvende os til vores kunder pr. E-mail vedrørende al korrespondance herunder faktura, kontoudtog, rykkerskrivelser og inkassovarsel.

Ansvar

ONZITE er alene ansvarlig for, at de udførte opgaver lever op til en god faglig standard på området. Leverede varer er underlagt producentens garanti i det omfang, det fremgår af varens dokumentation. ONZITE giver ingen garanti derudover. ONZITE kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed. ONZITE fraskriver sig således ansvaret for kundens øvrige tab og skader som følge af tekniske fejl og mangler, ligesom garantien bortfalder, hvis kunden selv foretager indgreb i maskinellet. ONZITE påtager sig ikke noget ansvar for fejl og mangler ved standardprogrammel. Ligeledes vil ONZITE ikke kunne rette i programmel udviklet af andre, men vil omgående tage skridt til, at den lokale distributør eller om muligt producent kobles på opgaven. ONZITE fraskriver sig ethvert ansvar for skader på eventuelle data uanset medie (inkl. Onzite Online Backup), som ONZITE kommer i kontakt med ved installering og ved den videre vedligeholdelse af maskinel, programmel og serviceydelser, herunder serviceabonnementer. ONZITE er i øvrigt ikke ansvarlig over for kunden, hvor der er tale om forhold, som ONZITE ikke med rimelighed har indflydelse på, eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra ONZITE’s side. Onzite kan ikke gøres ansvarlig for tabt data, herunder tyveri.

 

Online backup

Onzite opbevarer kunders Online backup krypteret på Amazons servere. Onzite kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig overfor datatab på Online backup. Herunder tyveri, brand, vandskade m.v. Kunden selv er ansvarlig for at backup kører korrekt til enhver tid. Kunden bør selv tegne en passende drifttabsforsikring hvis dette ønskes. ONZITE kan således ikke gøres ansvarlig for følgeskader af enhver art, såsom f.eks. mistede data, påførte vira, tabt fortjeneste, indirekte tab og skader. Herudover fraskrives der ansvar for enhver form for erstatningspligt og ansvar for eventuelle direkte som indirekte tab i forbindelse med brug af den ydede ydelse.
Reklamationer

Kunden er forpligtet til at undersøge, evaluere og afprøve det leverede ved hvert projekts eller delprojekts afslutning. Mangler, der opdages ved en sådan gennemgang skal straks meddeles ONZITE. Kun såfremt den af ONZITE leverede ydelse må betegnes som mangelfuld, og dette ikke burde være opdaget af Kunden i forbindelse med Kundens gennemgang, kan Kunden påberåbe sig manglen. Reklamation skal ske straks manglen opdages, dog senest 1 måned efter arbejdets afslutning. For varer gælder reglerne i varernes dokumentation. I tilfælde af mangler kan ONZITE vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende mod ONZITE.

Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, leveringsproblemer fra underleverandører, omfattende virus samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører. Såfremt der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, og begge parter kan kræve eventuelle tidsplaner genforhandlet. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 60 dage, kan hver af parterne vælge at annullere en indgået aftale for fremtiden.
Tavshedpligt

Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører, i enhver henseende vil behandle modtagne oplysninger fortroligt. Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i henhold til ufravigelige lovbestemmelser. Begge parter erklærer sig indforståede med til enhver tid, på opfordring fra den anden part, at returnere ethvert dokument eller andet materiale, som måtte være blevet udleveret dem i det omfang, det ikke vil hindre opfyldelse af en indgået aftale. ONZITE indestår for, at de medarbejdere der er ansat – og som beskæftiger sig med Kundens arbejdsopgave, har en blank straffeattest.
Rettigheder

Når intet andet skriftligt er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden alene en ikke-eksklusiv brugsret til resultaterne af ONZITE’s ydelse. Enhver ret, herunder enhver immateriel rettighed samt ophavsret til materiale, der er udarbejdet for Kunden i forbindelse med opgavens udførelse, tilhører ONZITE. ONZITE kan frit anvende det udviklede og dele deraf samt den under arbejdets udførelse oparbejdede know-how, til brug for andre kunder. Til udstyr erhverver Kunden ejendomsretten, medmindre andet fremgår af den indgåede aftale. Til standardprogrammel erhverver Kunden de i programmellets licensbetingelser angivne rettigheder. Vareleverancer er omfattet af ejendomsforbehold, indtil den fulde købspris er betalt.

Aftalers ophør

Aftaler indgået mellem ONZITE og kunden er som udgangspunkt uopsigelige fra begge parters side, indtil den i den indgåede aftale specificerede ydelse eller vare er leveret. Aftaler om løbende ydelser, såsom f.eks. vedligeholdelsesaftaler, kan altid opsiges af ONZITE med 30 dages varsel, medmindre anden aftale indgås. I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende generelle vilkår, er ONZITE berettiget til uden varsel at ophæve en med Kunden indgået aftale, hvis Kunden ikke uden ugrundet ophold bringer misligholdelsen til ophør.
Konflikløsning

Opstår der uenighed eller problemer mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af en indgået aftale, kan hver af parterne indkalde til et møde med deltagelse af en repræsentant fra hver af parterne. Såfremt en opstået uoverensstemmelsen ikke lader sig løse ved et sådant møde, afgøres sagen ved de ordinære danske domstole ved ONZITE’s hjemting. Dansk ret finder anvendelse.